Đặt một câu hỏi

Gà Xiên Que – Chicken Kebarbs

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
ga-xien-que4


Số ký tự đã nhập: