Đặt một câu hỏi

Gà Viên – Chicken Ball

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
ga-vien5


Số ký tự đã nhập: