Đặt một câu hỏi

Chả Giò Gà – Chicken Spring Roll

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
cha-gio-ga2


Số ký tự đã nhập: