Processed chicken

Chicken Ball

ga-vien5

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 250 Gr
Shelf:12 months from date of manufacture

Contact

Chicken Chips

ga-chip7

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 500 Gr
Shelf:12 months from date of manufacture

Contact

Chicken Spare Rib

thit-vai-ga3

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 500 Gr
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

chicken kebabs

xien-que-nhat-ban2

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 500 Gr
Shelf:12 months from date of manufacture

Contact

Chicken Rissole

banh-ga83

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 300 Gr
Shelf:12 months from date of manufacture

Contact

Fried chicken

ga-ran8

Manufactuerer: Koyo & Unitek
Weight: 500 Gr
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Fresh Chicken

Breast Fillet with of ski

fillet-uc-khong-da-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Whole chicken w/o head, w/o feet

ga-bong-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Breast Fillet with skin on

fillet-uc-co-da-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Drumstick

dui-toi-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Whole Breast

uc-nguyen-xuong-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf:06 months from date of manufacture

Contact

Leg quarter with of joint

dui-be-thao-khop-(copy)

Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelf: 06 months from date of manufacture

Contact

Saugage OJI

Xúc Xích Heo OJI

xuc-xich-heo-oji

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Contact

Xúc Xích Gà OJI

goi-xuc-xich-ga-oji

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Contact

Xúc Xích Bò OJI

xuc-xich-bo-oji

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Contact

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch