Fresh Chicken


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Manufacturert: Koyu & Unitek
Shelt: 06 months from date of manufacture

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch