Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Call for price

Product details


Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Call for price

Product details


Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch

Call for price

Product details

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch